Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Regulamin

 

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 1 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Preambuła

Wysoka jakość obsługi klienta, to nie tylko element marketingu, ale również wyraz szacunku do drugiego człowieka. Mając to na uwadze organizacje konsumenckie wyposażają odbiorcę towarów i usług w wiedzę umożliwiającą egzekwowanie należytych mu praw. Sprzyja to podnoszeniu jakości oferty kierowanej do konsumenta.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej stawia sobie za cel rozwijanie u uczniów szkół ponadpodstawowych kreatywności i innowacyjności oraz doskonalenia umiejętności w zakresie obsługi klienta na różnych stanowiskach pracy hotelarza. Dodatkowo stwarza zdolnej młodzieży możliwość do odbycia ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy i umiejętności.

Podstawę do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej stanowi Akt Powołania zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).

Regulamin Olimpiady jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036), a także ramowym wzorem regulaminu olimpiady, który stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”.

Olimpiada jest finansowana ze środków własnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz środków pozyskanych.

Celem olimpiady jest:

• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych,

• pobudzanie ambicji zawodowych uczniów, motywowanie do podejmowania dalszego kształcenia na poziomie wyższym,

• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

• podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich,

• stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,

• integracja środowiska hotelarskiego.

Rozdział I - Olimpiada i jej organizator

§1. Prawa i obowiązki organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

W imieniu Organizatora działa Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który ma siedzibę w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszczy, tel. 525670083, adres e–mail: olimpiadahotelarska@byd.pl, strona http://hotelarskaolimpiada.byd.pl.

1.2. Zadaniem Organizatora jest realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej. Szczegółowe zadania Organizatora Olimpiady wykonuje powołany przez niego Komitet Główny, którego szczegółowe kompetencje określono w punkcie 2.2.

1.3. Organizator ma prawo:

• powołać i odwołać Komitet Główny,

• nadzorować pracę Komitetu Głównego,

• udzielić Przewodniczącemu Komitetu Głównego pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z organizacją Olimpiady,

• nawiązać współpracę z partnerami zewnętrznymi w sprawach, które dotyczą Olimpiady (np. ze sponsorami).

1.4. Organizator ma obowiązek:

• realizować zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem,

• prowadzić dokumentację olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• informować uczestników o zmianach w regulaminie olimpiady oraz o przebiegu kolejnych etapów Olimpiady.

§2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Struktura organizacyjna Olimpiady obejmuje: Komitet Główny – powoływany przez Organizatora, Komisję Konkursową do przeprowadzenia etapu centralnego – powoływaną przez Przewodniczącego Komitetu Głównego, Komisje Okręgowe – powoływane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego, Komisję Oceniającą etap okręgowy – powołaną przez Przewodniczącego Komitetu Głównego oraz Komisje Szkolne – powoływane przez dyrektorów szkół deklarujących udział w Olimpiadzie. Olimpiada oparta jest na modelu rozproszonym, obejmującym sieć okręgów.

2.2. Komitet Główny Olimpiady, który jest odpowiedzialny za organizację i poziom merytoryczny olimpiady, powołuje stosowną uchwałą Organizator Olimpiady, tj. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Obowiązki Komitetu Głównego:

• opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Organizatorowi program Olimpiady,

• ustala i zatwierdza listy uczestników zawodów II stopnia oraz finalistów i laureatów zawodów III stopnia oraz kolejność lokat na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Okręgowych,

• przyznaje uprawnienia oraz nagrody rzeczowe laureatom zawodów III stopnia Olimpiady,

• opracowuje pytania, zadania testowe dla zawodów II i III stopnia oraz zadania praktyczne dla zawodów III stopnia Olimpiady wraz z instrukcją określającą zasady przeprowadzenia konkursu na poszczególnych stopniach. Przekazuje je Sekretarzom Okręgowym i Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu centralnego w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów,

• gromadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady,

• opracowuje i podaje wytyczne do kolejnej edycji Olimpiady,

• organizuje sieć okręgów Olimpiady,

• rozwiązuje problemy i spory dotyczące uczestników Olimpiady.

Prawa Komitetu Głównego:

• decydowanie o stronie merytorycznej Olimpiady,

• rozstrzyganie sporów wynikających z kwestii merytorycznych,

• możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania regulaminu,

• anulowanie wyników zawodów II i III stopnia lub nakazanie powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości (naruszających regulamin olimpiady),

• podejmuje działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej.

Członkami Komitetu Głównego są przedstawiciele Organizatora, tj. Przewodnicząca – dr Grażyna Sipińska, Dyrektorka Instytutu Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych WSG w Bydgoszczy, Sekretarz – Weronika Gradek – Sekretarz Kolegium Nauk Społecznych – WSG Bydgoszcz. Do Komitetu Głównego należeć mogą ponadto: pracownicy naukowi specjalizujący się w naukach o hotelarstwie i usługach turystycznych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, praktycy reprezentujący branżę hotelarską, przedstawiciele instytucji oświatowych. Komitet może dokonywać zmian w swoim składzie i w składzie wszelkich powoływanych przez siebie organów.

Komisja Konkursowa do przeprowadzenia etapu centralnego – powoływana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, w składzie:

1. Przewodniczący – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Prodziekan Agnieszka Walczak-Beszczyńska,

2. Z–ca przewodniczącego – przedstawiciel branży hotelarskiej,

3. Członkowie:

- dwóch nauczycieli, wybranych drogą losowania, spośród opiekunów grup z okręgów uczestniczących w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, sprawujących funkcję obserwatorów, 

- konsultanci językowi (w zależności od potrzeb od jednego do czterech) – lektorzy języków obcych szkół wyższych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego.

Komitet Główny prowadzi archiwum akt dotyczących III stopnia, w którym gromadzi:

• dokumentację powołania Olimpiady,

• rejestr wydanych zaświadczeń, wraz z wzorami takich zaświadczeń,

• listy laureatów i finalistów, jak również ich nauczycieli i szkół,

• dokumentację statystyczną,

• dokumentację finansową przez 5 lat, • dowody rachunkowe za ostatnie 5 lat,

• dokumenty kontroli.

2.3. Komisje (Komitety) Okręgowe powołane są stosowną uchwałą przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady.

Obowiązki Komitetu Głównego:

• organizację i przeprowadzenie etapu okręgowego Olimpiady,

• komunikacje ze szkołami deklarującymi udział w Olimpiadzie,

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej eliminacji okręgowych.

Prawa Komisji Okręgowych:

• rozstrzyganie sporów wynikających z kwestii organizacyjnych,

• możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania regulaminu,

• podejmuje działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej.

Skład Komisji Okręgowej:

1. Przewodniczący – pracownik naukowy wyższej uczelni lub dyrektor szkoły, w której Komisja Okręgowa ma swoją siedzibę,

2. Z–ca przewodniczącego – nauczyciel przedmiotów z zakresu hotelarstwa ze szkoły przeprowadzającej etap okręgowy, wybrany przez dyrektora tejże szkoły,

3. Członkowie – trzech nauczycieli wybranych drogą losowania ze szkół startujących w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej,

4. Sekretarz – nauczyciel przedmiotów z zakresu hotelarstwa.

Prace uczestników eliminacji okręgowych nadzoruje Komisja Oceniająca powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady, w skład której wchodzą:

1. Przewodniczący – osoba z Komitetu Głównego wskazana przez przewodniczącego Komitetu Głównego,

2. Z–ca przewodniczącego – pracownik naukowy do Katedry Usług Turystycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,

3. Członkowie – wskazani członkowie Komitetu Głównego lub pracownicy Katedry Usług Turystycznych WSG w Bydgoszczy.

Dokumentacja Komisji Okręgowej obejmuje:

• listę członków Komisji,

• protokoły pisemne zawodów odpowiedniego stopnia,

• pisma przychodzące i wychodzące,

• listę zgłoszonych do udziału w olimpiadzie szkół.

2.4. Komisję Szkolną powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli prowadzących przedmioty, które swoim zakresem obejmują problematykę olimpiady.

Obowiązki Komisji Szkolnej:

• przygotowanie zadań do etapu szkolnego,

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, tak by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione,

• przeprowadzanie eliminacji szkolnych oraz sporządzanie i przesłanie dokumentacji konkursowej do właściwej Komisji Okręgowej.

Prawa Komisji Szkolnej:

• możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania regulaminu,

• podejmuje działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej.

Dokumentacja Szkolnej Komisji Konkursowej obejmuje:

• listę członków Komisji,

• protokoły pisemne zawodów odpowiedniego stopnia,

• pisma przychodzące i wychodzące,

• listę zgłoszonych do udziału w olimpiadzie uczniów.

Rozdział II - Organizacja olimpiady

§3. Uczestnicy olimpiady

3.1. Adresatami ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej są uczniowie: liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

3.2. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. By wziąć udział w Olimpiadzie uczeń powinien zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielowi, który powinien dokonać formalnego zgłoszenia podopiecznego Komisji Szkolnej, bądź uczeń może zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie bezpośrednio tej Komisji. W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których wyłaniani są reprezentanci do etapu okręgowego.

3.3. Uczestnicy zobowiązani są do:

• zapoznania się z regulaminem,

• przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady,

• sumiennego przygotowania się do poszczególnych etapów Olimpiady,

• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.4. Uczestnik ma prawo do:

• bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na etapie centralnym,

• składania odwołań od decyzji Komisji Konkursowych na etapie szkolnym do dyrektora szkoły, a na pozostałych etapach do przewodniczącego Komitetu Głównego (patrz § 6).

§4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody indywidualne. Zawody są trójstopniowe:

I Etap – szkolny - zawody I stopnia.

II Etap – okręgowy - zawody II stopnia.

III Etap – centralny - zawody III stopnia.

Zakończenie olimpiady: rozdanie dyplomów, nagród i zaświadczeń następuje bezpośrednio po zakończeniu etapu centralnego.

4.2.1. Zawody I stopnia

• Pierwszy etap realizowany jest w szkołach.

• Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają Komisje Szkolne w oparciu o treści podstawy programowej i wybranych w danej szkole programów nauczania różnych przedmiotów obejmujących szeroko rozumianą wiedzę hotelarską – podstawy programowej kształcenia w zawodzie pracownik (pomocniczy) obsługi hotelowej i technik hotelarstwa.

• Zadania do etapu szkolnego opracowują Komisje Szkolne.

• Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu pisemnego (ilość pytań zależy od Komisji Szkolnej).

• Komisje Szkolne powiadamiają uczestników I stopnia Olimpiady o wynikach konkursu w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia zawodów.

• Komisje Szkolne w ciągu siedmiu dni od zakończenia eliminacji szkolnych wysyłają do Komisji Okręgowych i Komitetu Głównego protokół wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu olimpiady.

• Komitet Główny ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego do 15 grudnia na stronie www.hotelarskaolimpiada.byd.pl

• Do II etapu – okręgowego kwalifikuje się 2 najlepszych uczniów danej szkoły wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

4.2.2. Zawody II stopnia

• Eliminacje okręgowe organizowane są przez właściwe Komisje Okręgowe Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

• Tematykę przeprowadzenia eliminacji okręgowych określają podstawy programowe kształcenia w zawodzie pracownik (pomocniczy) obsługi hotelowej i technik hotelarstwa.

• Do końca listopada należy przesłać do Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej wniosek o powołanie Komisji Okręgowej II etapu Olimpiady. Powołanie Komisji Okręgowej jest równoznaczne ze zgodą na przeprowadzenie II etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i tylko w takim przypadku Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej prześle zadania przewidziane dla II etapu oraz wzory niezbędnej dokumentacji.

• Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej powołuje Komisje Okręgowe II etapu w składzie: przewodniczący – pracownik naukowy wyższej uczelni lub dyrektor/vice-dyrektor szkoły w której Komisja Okręgowa ma swoją siedzibę, z – ca przewodniczącego – sekretarz okręgu członkowie – nauczyciel/nauczyciele wybrany/wybrani przez sekretarza okręgu ze szkół uczestniczących w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, sekretarz – nauczyciel przedmiotów z zakresu hotelarstwa.

• Komisje Okręgowe są odpowiedzialne za: organizację i przeprowadzenie etapu okręgowego Olimpiady, komunikacja ze szkołami, których uczniowie zakwalifikowali się do etapu centralnego (sekretarz etapu okręgowego),prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawodów okręgowych.

• Sposób przeprowadzenia II etapu ustala Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

• Eliminacje okręgowe polegać będą na rozwiązaniu 60 zadań testowych zamkniętych, umieszczonych na platformie ckpis.byd.pl, sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz z tematyki wiodącej.

• Za rozwiązanie testu można uzyskać do 60 punktów.

• Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu się do etapu centralnego jest liczba uzyskanych punktów.

• Do III etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej kwalifikuje się do 30 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów. Ostateczną decyzję o liczbie osób zakwalifikowanych do etapu centralnego podejmuje Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (niezwłocznie powiadamia poszczególne Komisje Okręgowe oraz zainteresowane szkoły oraz listę finalistów zamieszcza na stronie www.hotelarskaolimpiada.byd.pl).

• Prace uczestników eliminacji okręgowych automatycznie sprawdza system, weryfikuje natomiast Komisja Oceniająca powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego w skład, której wchodzą :

1. Przewodniczący – osoba z Komitetu Głównego wskazana przez przewodniczącego Komitetu Głównego

2. Z–ca przewodniczącego – pracownik naukowy do Katedry Usług Turystycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

3. Członkowie – wskazani członkowie Komitetu Głównego lub pracownicy Katedry Usług Turystycznych WSG w Bydgoszczy.

4.2.3. Zawody III stopnia

• III etap olimpiady organizowany jest przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej z siedzibą w Bydgoszcz.

• Tematykę przeprowadzenia eliminacji okręgowych określają podstawy programowe kształcenia w zawodzie pracownik (pomocniczy) obsługi hotelowej i technik hotelarstwa. 

• Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia etapu centralnego w składzie:

1. Przewodniczący – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Prodziekan Agnieszka Walczak-Beszczyńska,

2. Z–ca przewodniczącego – przedstawiciel branży hotelarskiej,

3. Członkowie: - dwóch nauczycieli, wybranych drogą losowania, spośród opiekunów grup z okręgów uczestniczących w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, sprawujących funkcję obserwatorów, - konsultanci językowi (w zależności od potrzeb od jednego do czterech) – lektorzy języków obcych szkół wyższych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego.

• Etap centralny składa się z części pisemnej i części praktycznej, wyłaniających zwycięzcę Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

• Część pisemna obejmuje rozwiązanie testu, umieszczonego na platformie ckpis.byd.pl, który składa się 60 zadań testowych sprawdzających wiedzę z zagadnień związanych z hotelarstwem we wskazanej literaturze danej edycji olimpiady, w tym 30% z tematyki wiodącej.

• Część praktyczna polega na wykonaniu dwóch zadań na różnych stanowiskach pracy w obiekcie hotelarskim:

1. Zadanie praktyczne z obsługi gościa hotelowego w recepcji w wybranym języku obcym (scenka rodzajowa) – (60 pkt),

2. Zadanie praktyczne z obsługi konsumenta w restauracji – (40 pkt).

Zadanie dotyczące obsługi gościa w hotelu sprawdza umiejętności uczestnika w zakresie obsługi gościa w recepcji hotelowej w wybranym języku obcym. Czas wykonania zadania nie powinien przekroczyć 10 minut. Eksperci zawodu oraz konsultanci językowi dokonują oceny wg kryteriów zawartych w załączniku nr 1.

Zadanie dotyczące obsługi konsumenta sprawdza umiejętności obsługi gościa w restauracji i pokoju hotelowym. Czas wykonania zadania nie powinien przekroczyć 15 minut wg kryteriów zawartych w załączniku nr 2.

• Do części praktycznej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zostaje zakwalifikowanych 15 uczestników z najwyższą ilością punktów uzyskanych w teście, którzy będą rywalizować o pierwsze miejsce. Osoby te uzyskują tytuł laureata. Komitet Główny listę uczestników zawodów III stopnia zakwalifikowanych do części praktycznej Etapu Centralnego Olimpiady ogłasza w formie komunikatu po sprawdzeniu przez Komisję testu.

• Osoby, które uzyskały taką samą, najniższą liczbę punktów kwalifikujących, ale uniemożliwiającą wyłonienie 15–tki do części praktycznej, zostanie przeprowadzony dodatkowy test. Jeśli nie przyniesie on rozstrzygnięcia, za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady w części praktycznej może uczestniczyć większa liczba osób. • Osoby, które zakwalifikowały się do Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i uczestniczyły w Etapie Centralnym są finalistami Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

• Komitet Główny ogłasza końcowe wyniki zawodów III stopnia podczas uroczystej gali, z przyznaniem nagród ufundowanych przez sponsorów Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

• Trzech laureatów z najlepszym wynikiem otrzymuje tytuł:

1. MISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ (laureat który otrzyma największą ilość punktów z części teoretycznej i praktycznej Olimpiady)

2. I WICEMISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ (laureat z drugim najlepszym wynikiem) ,

3. II WICEMISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ (laureat z trzecim najlepszym wynikiem).

4.2.4. Na wszystkich etapach olimpiady:

• uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport),

• zadania teoretyczne są anonimowe,

• odtajnienie danych osobowych następuje po ustaleniu punktacji oraz podjęciu decyzji, co do dopuszczenia autora pracy do następnego etapu Olimpiady.

§5. Przepisy szczegółowe

5.1. Organizatorzy poszczególnych etapów Olimpiady dołożą wszelkich starań, aby w miarę możliwości zorganizować zawody tak, by mogły w nich uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Komisje powinny dążyć do organizacji zawodów, noclegów w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej powinno być wcześniej zgłoszone właściwej komisji.

5.2. Organizatorzy nie przewidują dodatkowych terminów dla uczestników, którzy nie stawią się na zawody w wyznaczonym czasie z powodu nagłego zachorowania lub wypadku losowego.

5.3. W przypadku pokrywających się terminów Komitet Główny w porozumieniu z Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz organizatorami olimpiady pokrewnych może podjąć decyzję o ewentualnej zmianie terminu olimpiady.

5.4. Z uczestnictwa w zawodach zostaną wykluczeni uczestnicy którzy:

• korzystali z niedozwolonej pomocy,

• złamali postanowienia olimpiady,

• zachowują się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

5.5. Jeśli nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika zostaną wykryte po zakończeniu zawodów do 14 dni od wręczenia nagrody, Komitet Główny ma prawo zdyskwalifikować finalistę/laureata olimpiady i odebrać mu przysługujące uprawnienia.

5.6. Opóźnienia w przesłaniu dokumentacji do Komisji Okręgowych lub Komitetu Głównego będą przyczyną wykluczenia szkoły z uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.

§6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnikowi (i jego opiekunowi), który uważa, że uzyskany przez niego w czasie zawodów wynik nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody poprowadzono z naruszeniem regulaminu, przysługuje prawo do złożenia odwołania.

6.2. Odwołanie od decyzji komisji okręgowej lub centralnej składa się do przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego. Można je też złożyć osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać dane kontaktowe oraz możliwie szczegółowy opis okoliczności zaistniałego zdarzenia.

6.4. Po wpłynięciu odwołania przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.5. Przewodniczący Komitetu Głównego w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania rozpatruje je i udziela odpowiedzi na piśmie oraz przesyła ją listem poleconym.

§7. Rejestracja przebiegu zawodów

7. Regulamin nie przewiduje rejestracji przebiegu zawodów ani powołania niezależnego obserwatora zewnętrznego.

Rozdział III - Uprawnienia i nagrody

§8. Uprawnienia i nagrody

8.1. Uprawnienia laureatów i finalistów, w tym zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określa art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327).

8.2. Laureaci i finaliści olimpiady mogą być zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem olimpiady, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata i finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1036). 

8.4. Laureaci i finaliści olimpiady, zależnie od zajętego miejsca, mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia.

Rozdział IV - Olimpiada międzynarodowa

§9. Udział uczestników w olimpiadzie międzynarodowej

9. Nie przewiduje się udziału uczniów w olimpiadzie międzynarodowej.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Udział w zawodach pierwszego stopnia oznacza zgodę własną na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników zawodów (w przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczna jest zgoda rodziców/opiekuna prawnego). Komitet Główny i Komisje Okręgowe mogą ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika zawodów w celach informacyjnych związanych z jej organizacją i przebiegiem za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów elektronicznych.

10.2. Komitet Główny ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian niesprzecznych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1036).

10.3. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z organizatorem.

Załącznik nr 1 Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności ucznia w pracy recepcji w języku obcym - scenka, czas trwania - 10 minut.

I. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY zgodnie z obowiązującymi zasadami w hotelarstwie (5 pkt) • strój, włosy, ręce, biżuteria, makijaż, obuwie, identyfikator

II. PREZENTACJA W JĘZYKU OBCYM

1. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA - (20 pkt )

• użycie słownictwa zawodowego,

• płynność dialogu z gościem,

• stosowanie form grzecznościowych.

2. SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU (20 pkt)

• profesjonalizm,

• pomysłowość,

• dbałość o wizerunek hotelu,

• dbałość o interes hotelu,

• dbałość o zadowolenie gościa.

3. UMIEJETNOSCI PRACY W RECEPCJI (15 pkt)

• fachowość,

• uprzejmość,

• asertywność,

• skłonność do pomocy,

• mowa ciała.

Każdy uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

 Załącznik nr 2 Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności nakrycia stołu i obsługi gościa w restauracji i pokoju hotelowym.

Czas wykonywania zadania - 15 min.

1.SPOSÓB NAKRYCIA STOŁU (15 pkt)

• dekoracja stołu, sprawdzenie zastawy,

• prawidłowość doboru porcelany, szkła, sztućców do wylosowanego menu,

• prawidłowość ustawienia porcelany, szkła, sztućców w zależności od menu. 2.ORGANIZACJA PRACY NA STANOWISKU (20 pkt)

• rytmiczność pracy,

• sposób obsługi i kierunek poruszania się,

• sposób przygotowania i przenoszenia naczyń, porcelany, szkła, sztućców na stół,

• optymalizacja drogi: stół – pomocnik kelnerski.

3.WYGLĄD (5 pkt) • strój, włosy, biżuteria, makijaż, obuwie.

Każdy uczestnik może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

/userfiles/files/Regulamin%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Olimpiady%20Wiedzy%20Hotelarskiej%202022-2023%2C%202023-2024%2C%202024-2025%201%20(1).pdf

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia